O tom, jak je v naší zemi zajištěna bezpečnost potravin, které organizace jsou součásti tohoto systému a jakou v něm vykonávají funkci.  

kontrola potravin_m

Bezpečnost potravin je v naší zemi zajištěna propracovaným systémem, který řídí rezorty zemědělství a zdravotnictví ve spolupráci s dalšími ministerstvy a organizacemi státní správy. Důležitou roli v hodnocení rizik hrají také výzkumné ústavy, vysoké školy a univerzity.

Každý z těchto subjektů má v systému bezpečnosti potravin svou úlohu, která se týká hodnocení rizika, jeho řízení či sdělování informací o riziku.

 

Systém RASFF

Česká republika je od roku 2004 členem Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF), tedy poté, co vstoupila do Evropské unie. Systém vznikl v roce 1978, protože bylo potřeba urychlit a sjednotit předávání informací o zdravotně závadných potravinách a krmivech.

RASFF slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Každý členský stát má svá kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách či krmivech.

U nás je kontaktním místem (jakousi českou centrálou) Státní zemědělská a potravinářská inspekce se sídlem v Brně, členy sítě jsou pak všechny orgány, které mají v ČR dozor nad bezpečností potravin a krmiv. Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí okamžitě informovat Evropskou komisi. Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím čtyř typů oznámení.

 

rasff alertVarování  jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

rasff informationInformace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

rasff borderOdmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), bylo-li u nich zjištěno zdravotní riziko.

rasff newsNovinky  jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány.

 

Kde je možné získat informace o závadných potravinách?

Informace ze systému RASFF jsou dostupné na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin. Informace přímo z Evropské komise je možné získat na webových stránkách http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm.

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.


 

Použitá literatura

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2010, publikace Ministerstva zemědělství, Praha, 2011.

RASFF – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, portál ministerstva zemědělství o potravinách eAGRI.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), portál Informační centrum pro bezpečnost potravin.

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva - informační leták Evropské komise.