O tom, co je ekologické zemědělství, bioprodukty a biopotraviny. 

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, při kterém se farmář snaží chovat co nejšetrněji k přírodě. Velký důraz je kladen na výrobu co nejkvalitnějších surovin rostlinného i živočišného původu. Každý ekozemědělec, který je součástí systému evidence a kontroly, je nejméně jednou ročně kontrolován.

 

Na ekofarmách jsou uplatňovány tyto základní postupy a zásady:

 • hospodařit v souladu s přírodou, nesnažit se s ní „bojovat“ a raději problémům se škůdci a chorobami předcházet
 • nepoužívat umělé chemické prostředky, které poškozují životní prostředí
 • chovat všechna hospodářská zvířata důstojným způsobem, respektovat jejich přirozené požadavky a chování
 • snižovat záporné vlivy zemědělství na životní prostředí

 

Co jsou bioprodukty?

Bioprodukty jsou suroviny rostlinného nebo živočišného původu získané z ekologického zemědělství. Vyrábí se z nich biopotraviny, krmiva a další ekologické výrobky.

Bioproduktem může být cokoli, co je vyrobeno ekologicky šetrným způsobem, například zelenina, ovoce, obiloviny, luštěniny, olejniny, přadné rostliny, syrové mléko, vejce a živá zvířata.

 

Co jsou biopotraviny?

Z bioproduktů se vyrábějí biopotraviny, které musí být řádně označeny logem (viz níže). Za biopotravinu nelze považovat potravinářský produkt, který není označen logem. Pokud producent uvádí na obalu potraviny výrazy typu: ekologická potravina, eko výrobek, light produkt, vyrobeno v souladu se životním prostředím, zdravá výživa apod., neznamená to, že jde o biopotravinu. Na druhé straně když na své zahrádce používáte vhodnou sadbu a/nebo osivo, nepoužíváte umělá hnojiva a pesticidy, zahrádka není v blízkosti frekventované silnice ani chemické továrny atd., pravděpodobně ze zdravotního hlediska vypěstujete produkty velmi podobné bioproduktům.

 

Značka BIO

bio znacka

Ze zákona dostává každá biopotravina nebo bioprodukt certifikát, dokument dokládající, že pochází ze šetrného ekologického zemědělství a má právo používat ochrannou známku  BIO.

Od 1. července 2010 je pro výrobce povinné označit balené biopotraviny logem Evropské unie pro ekologickou produkci – motiv listu s evropskými hvězdami. Stejně tak má výrobce povinnost označit na obalu místo, kde byly vyprodukovány bioprodukty, ze kterých se biopotravina skládá. České národní logo – zelenobílá biozebra půlkruhového tvaru – se podle zákona na potravinách uvádí i nadále. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je i evropské logo dobrovolné.

Biopotraviny musí být také opatřeny kódem kontrolní organizace, která garantuje, že výrobek splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. V České republice provádí kontrolu 3 kontrolní soukromé subjekty, z nichž má každý na biopotravině svůj kód, díky kterému lze dohledat na webových stránkách těchto organizací, zda výrobek skutečně prošel kontrolou:

 • KEZ, o.p.s.,  kód na obalu: CZ-BIO-001
 • ABCert AG,  organizační složka,  kód na obalu: CZ-BIO-002
 • BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003

 

Od 1. 1. 2010 přibyl ke kontrole ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Certifikát není udělen navěky, kontroly jsou pravidelné a přísné! a pokud farmáři pravidla nedodržují, může  jim  být odebrán.

 

Co je například povoleno a zakázáno při produkci bioproduktů a výrobě biopotravin?

 • nesmí se používat umělá hnojiva a chemické přípravky proti plevelům a škůdcům
 • nesmí se používat chemické přípravky, které chrání biopotraviny před napadením plísněmi nebo hnilobou
 • při výrobě biopotravin se nesmí používat chemická barviva, konzervační látky a další potravinová aditiva
 • nesmí se používat geneticky upravované rostliny nebo živočichové (GMO)
 • nesmí se využívat ionizující záření
 • hospodářská zvířata chovaná na ekofarmě musí být krmena zeleným krmivem, musí mít možnost se volně pohybovat a pást, zakázány jsou hormonální přípravky, růstové hormony, preventivní používání antibiotik atd.
 • drůbež chovaná na ekofarmě musí mít mimo jiné zajištěn volný pohyb a přirozený denní rytmus
 • mohou se používat pouze způsoby zpracování, které nemění chuť a vůni bioproduktů
 • je povoleno například drcení, mletí, prosívání, vaření, uzení, mražení atd.
 • výroba biopotravin musí splňovat stejně přísné hygienické normy, jako výroba „běžných“ potravin

 

Vyzkoušej si svoje znalosti v krátkém testu.

 

Použitá literatura:

Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Biopotraviny - spotřebitelské otázky a odpovědi. PRO BIO LIGA 2004.
Biopotraviny info. Portál o produktech zrozených bez chemie.
Perlín, C.
Aditiva ve výrobě biopotravin. Agronavigátor.cz, UZPI.
Sdružení obrany spotřebitelů
Kontrola ekologického zemědělství