Počet dětí s nadváhou nebo obezitou v Evropě neustále roste, proto je nutné rychle realizovat vhodné preventivní akce. Přes to se dosud vedou rozsáhlé diskuse o tom, kdy a jak zavádět intervenční opatření a jaká měřítka mají být pro tato opatření užita. V dalším jsou uvedeny některé úvahy k tomuto problému.

Existují tři hlavní aspekty životního stylu dětí, které se podílejí na šíření obezity: potrava, úroveň fyzické aktivity a úroveň sedavých činností, především počet hodin strávených sezením u televize nebo u počítačových her. Prevenční programy mohou zajistit jednoduchá opatření a zaměřit se pouze na jednu oblast, např. zlepšit výživu nebo omezit dobu sledování televize, nebo zavádět kombinaci správné výživy spolu s tělesnými aktivitami a omezením sedavých činností.  

Úpravy opatření
Obecná opatření mohou být upravena tak, aby zaváděné programy vyhovovaly zainteresovaným skupinám dětí. Např. nabízené druhy pohybových aktivit se mohou lišit podle toho, zda jsou zaměřeny na chlapce nebo děvčata. Důležitý je rovněž věk dětí, který určuje, co je možné a přijatelné. Velké rozdíly jsou mezi žáky základních a středních škol, včetně možností využívat školní sportovní zařízení. Důležitý je i školní systém stravování, především jeho pestrost v nabídce pokrmů. V úvahu je třeba vzít i rozdíly v sociálním postavení a příslušnost k různým etnickým skupinám. Dětem obézním nebo s nadváhou je třeba poskytovat zvláštní péči a pomoc.

Prostředí

Pro zahájení akcí proti obezitě jsou zcela jistě nejvhodnější školy, neboť tam se shromažďuje velký počet dětí a existuje možnost podpory zavádění programů pro zlepšení zdraví. Ovšem tyto školní programy se mohou dostat do potíží, jestliže chybí podpora v rodinách nebo v širší společnosti. Rodiče a sourozenci se mohou zapojit do ozdravných aktivit např. při pořádání zvláštních „akčních dnů“ pro celé rodiny, které mohou pokračovat i doma. Pokud se na těchto programech podaří zainteresovat širší společnost, např. sportovní středisko a dodavatele potravin (od výrobců až po obchody), má celá akce velkou naději na úspěch.

Vytrvalost

Pokud má být jakýkoliv program úspěšný, musí být funkční po dlouhou dobu, což v mnoha případech vyžaduje podporu a porozumění širší společnosti, například změny ve školní jídelně se mohou provést relativně snadno, jestliže jsou akceptovány vedením školy i pracovníky jídelny. Na druhou stranu však takové programy, které vyžadují zvýšené počty pracovníků nebo speciální nákladná opatření, mohou být finančně náročné a nelze je uplatňovat po delší dobu.

Věnovat pozornost opačným účinkům

V ideálním případě budou tato opatření motivovat děti k dodržování zdravého životního stylu a pomohou jim tak k získání správné hmotnosti odpovídající jejich výšce, a to i v dospělosti. Je však nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivňování psychického i fyzického zdraví dětí. Např. nesmí vyvolávat u dětí s normální hmotností snahu svoji hmotnost snižovat, nebo vyvolávat psychické problémy u obézních dětí.

Další cesta vpřed

Až dosud byla uskutečněna celá řada studií, které tento problém obézních dětí sledovaly z různých hledisek. V současné době je proto nutné všechny tyto studie vyhodnotit a navrhnout další postup. V dalších částech Food Today bude těmto problémům věnov??na zvýšená pozornost včetně návrhu doporučení pro další budoucí činnost.

 

Autor: iz

http://www.eufic.org/index/cs/