Národní značka KLASA je od roku 2003 udělována ministrem zemědělství ČR kvalitním potravinářským výrobkům. Značka, která je vytvořena z barev trikolory, může být udělena pouze potravinám, které splňují všechny podmínky stanovené v „Pravidlech pro udělování národní značky KLASA“. 

Primárními podmínkami, které směřují k podpoře potravinářských výrobků, jsou jejich výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jejich přidanou hodnotu a zaručují jejich jedinečnost ve vztahu k ostatním výrobkům běžně dostupným na trhu. Ve své podstatě je hlavním hodnotícím kritériem těchto pravidel důraz na kvalitu.

Značka KLASA je ohodnocenému výrobku propůjčována na dobu tří let. Po uplynutí této doby může být tato lhůta prodloužena, ale pouze v tom případě, že jsou splněny všechny požadované podmínky. V případě, že v průběhu lhůty tří let není dodržena požadovaná kvalita nebo nejsou u výrobku dodrženy podmínky pro udělení této značky, může být tato značka  výrobku odebrána.

Po splnění všech podmínek nutných k udělení značky KLASA je ministerstvem zemědělství vydáno rozhodnutí o udělení značky a toto rozhodnutí je žadateli do 30 dnů oznámeno. Současně s tímto rozhodnutím je uděleno povolení používání příslušného loga.

 Dozor nad dodržováním požadovaných parametrů a jejich kontrolu zajišťují Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS). 

 
Značka KLASA, která byla potravinám udělena, prezentuje jejich kvalitu a slouží spotřebitelům a odběratelům pro lepší orientaci na nasyceném trhu potravin.


Informace o pravidlech pro udělování značky KLASA a seznam oceněných výrobků lze nalézt na webových stránkách www.eklasa.cz

 

Obecné podmínky pro udělení značky KLASA:
• žadatelem může být výrobce, kterým je osoba fyzická nebo právnická se sídlem podnikání na území ČR;
• žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje, včetně čestného prohlášení;
• žádost o udělení národní značky pro jednotlivé výrobky podává žadatel na ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby;
• žádost se podává osobně nebo doporučeně poštou;
• každá žádost musí být odborem potravinářské výroby zaregistrována;
• zjistí-li se, že žádost je neúplná nebo obsahuje evidentně chybné nebo nedostačující údaje, je do 14 dní ode dne jejího doručení žadateli vrácena s uvedením konkrétních  závad a výzvou k jejich odstranění;
• příjem žádostí probíhá průběžně;

Žádost o udělení značky KLASA musí obsahovat:
• technickou dokumentaci výrobku včetně složení výrobku, resp. zastoupení základních surovin;
• protokol akreditované laboratoře dokládající, že uvedené parametry v technické dokumentaci jsou pravdivé;
• u zemědělských výrobků čestné prohlášení, že jsou dodržována pravidla správné výrobní a hygienické praxe;
• certifikát systému kritických bodů (HACCP) nebo certifikát ISO;
• smlouvu o pravidelném dodávání výrobku do obchodní sítě 

Jaký výrobek nemůže mít značku KLASA?
  Například se jedná o výrobky:
• potraviny obsahující separáty, tj strojově oddělené zbytky masa;
• porcovaná masa a masa, která nebyla nijak dále opracovaná, tj. bez další přidané hodnoty;
• krmiva a produkty určené pro konzumaci a další užití zvířaty;
• produkty, které nemají spotřebitelské balení;
• produkty, které mají charakter surovin nebo komponent, přidávaných do potravin;
• produkty, které jsou určeny ke smíšenému prodeji s jinými produkty, které nejsou nositeli značky KLASA;
• produkty, které jsou určeny pro prodej a konzumaci v zařízeních veřejného stravování;
• produkty, jejichž název nebo značka nebo způsob jejich prodeje jsou v konfliktu s marketingovou filozofií a cílem národní značky KLASA;
• výrobky s nízkou trvanlivostí výrobku (v porovnání s jinými výrobky dostupnými na trhu);
• výrobky patřící do skupiny vín.

 

Autor: lb